ds-abutment-placement ds-anesthetics ds-bone-regeneration ds-cad-cam ds-cerec ds-diagnosis ds-endodontics ds-maging-systems ds-implant-placement ds-implant-planning ds-implants ds-inlab ds-instruments ds-irrigation ds-obturation ds-orthodontics ds-planning-impression ds-polishing ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-retention-protection ds-scaling ds-set-up ds-tooth-preparation ds-implants-category ds-treatment-centers ds-treatment-preparation ds-treatments ds-implants-digital-category all analyse arrow-back arrow-down Slice 1 arrow-right arrow-top-right article Created with Sketch. book broschure Created with Sketch. burger case_study Created with Sketch. check chevron-down arrow-left arrow-right close vorher_nachher comparison construct consulting anwender digital digital-scan xxx-1 ds-cad-cam ds-endodontics ds-imaging-systems ds-implants ds-instruments ds-orthodontics ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-treatment-centers exe facebook file filter flyer Created with Sketch. form globe grinder home hotline image Created with Sketch. image-comparison initiative linked-in more-quality minus mirror video Created with Sketch. omnicam other Created with Sketch. oven overlay pdf picture place plan planning planning-2 plus podcast ppt presentation Created with Sketch. press_releases Created with Sketch. PRESS treatment promotion Created with Sketch. Artboard quote-text-german Created with Sketch. quote-english quote-french realistic more-quality restauration 04 robot scan search shop site_references software study Created with Sketch. support text text_piece Created with Sketch. treatment twitter upload Created with Sketch. version Created with Sketch. video Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. wifi youtube zip
Skontaktuj się:

Polityka prywatności

Polityka prywatności Dentsply Sirona

Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2018 r.

Globalne oświadczenie dotyczące ochrony danych i prywatności (“Oświadczenie o prywatności”) określa w jaki sposób firma DENTSPLY SIRONA Inc. (zarejestrowana w stanie Delaware korporacja amerykańska z siedzibą główną pod adresem 221 W. Philadelphia Street York, PA 17405-0872, Stany Zjednoczone) i wszystkie jej globalne spółki zależne (“DENTSPLY SIRONA” lub “Firma”) obchodzą się z danymi osobowymi przetwarzanymi podczas odwiedzania strony internetowej Firmy, zakupu produktu, zapisania się do jednej z usług mailowych Firmy, wystąpienia z prośbą o udzielenie informacji, zarejestrowania się na stronie, wzięcia udziału w jednym z konkursów Firmy, wzięcia udziału w promocji, skorzystania z dowolnej interaktywnej części strony internetowej Dentsply Sirona, nawiązania kontaktu z Firmą za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w związku z funkcjonującą lub potencjalną relacją biznesową lub relacją zatrudnienia w Dentsply Sirona (zwane łacznie “osobami, których dane dotyczą”).

Pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tego oświadczenia o prywatności, praktyk ochrony prywatności obowiązujących w firmie DENTSPLY SIRONA lub jeśli chcieliby Państwo dokonać zmian w danych lub wyborach dokonanych w komunikacji z nami, prosimy o kontakt:

Adres mailowy: privacyoffice@dentsplysirona.com z adnotacją “Do wiadomości osoby odpowiedzialnej za ochronę danych” w temacie (“Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych”)

Strona internetowa: www.dentsplysirona.com – proszę skorzystać z informacji zawartych w zakładce “Skontaktuj się z nami”

Telefon: (717) 845-7511

Typy danych osobowych, które przetwarzamy

1. Do rodzajów informacji Państwu, które możemy przechowywać należą:

a) Informacje kontaktowe (np. nazwisko, adres pocztowy lub mailowy i numer telefonu),

b) Służbowe informacje kontaktowe (np.nazwa stanowiska, oddział i nazwa organizacji),

c) Informacje zawodowe (takie jak doświadczenie z produktami lub usługami firmy DENTSPLY SIRONA),

d) Informacje dotyczące płatności (w tym numer karty płatniczej, data jej ważności i adres na który wystawiana jest faktura).

e) Informacje do wysyłki (w tym adres wysyłki, dystrybutor materiałów stomatologicznych i numer kontaktowy),

f) Nazwa użytkownika i hasło do konta, które mogą Państwo założyć na stronie Firmy,

g) Treści (takie jak zdjęcia i komentarze),

h) Informacje, które zdecydują się Państwo udostępnić w związku ze złożeniem wniosku o pracę (np. status weterana wojskowego, płeć i pochodzenie etniczne) oraz

i) Informacje o Państwu, Państwa kondycji fizycznej lub zdrowiu, które mogli nam Państwo przekazać sami lub zrobiła to instytucja otaczająca Państwa opieką zdrowotną w celu wykonania przez nas wyrobów dla Państwa,

(j) Informacje wygenerowane przez nas w trakcie zarządzanie naszą relacją z Państwem, takie jak historia naszych kontaktów, Państwa zakupy u nas oraz informacja o sposobie wykorzystania przez Państwa naszych produktów,

(k) Inne informacje (jak na przykład dane demograficzne, przyzwyczajenia i preferencje zakupowe).

W Unii Europejskiej (UE), “dane osobowe” są zdefiniowane bardzo szeroko I odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących osoby fizycznej, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana na podstawie danych, które na jej temat przechowujemy lub na podstawie tych danych w połączeniu z inną informacją. Mogą do nich należeć dane dotyczące pracowników Firmy, jej klientów, pacjentów, udziałowców, kontrahentów lub kadr dostawców Firmy, gości odwiedzających obiekty Firmy lub użytkowników jej strony internetowej.

Cele w jakich zbierane są dane osobowe

2. DENTSPLY SIRONA potrzebuje przetwarzać część Państwa danych osobowych w różnych celach.  DENTSPLY SIRONA będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi do:

a) zarządzania Państwa interakcjami biznesowymi z Firmą, na przykład: (i) przetwarzania Państwa transakcji, (ii) zarządzania Państwa kontem klienta w Firmie i prowadzenia go, (iii) udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, reagowanie na komentarze i zapewnianie obsługi klienta, (iv) założenia Państwa konta Dentsply Sirona w ramach programu lojalnościowego, (v) przydzielenia Państwu dedykowanego przedstawiciela handlowego lub osoby na podobnym stanowisku odpowiedzialnej za Państwa kontakty i relacje z Firmą

b) marketingu, reklamy i działań public relations, na przykład: (i) przedstawienia Państwu Firmy i jej produktów, (ii) udostępnienia Państwu w odpowiedzi na zapytanie informacji o Firmie, jej produktach i usługach, (iii) zapewnienia Państwu informacji o produktach lub próbek w celach marketingowych, (iv) kontaktowania się z Państwem przez wiadomości mailowe, telefon lub tradycyjną pocztę, (v) dostosowania zawartości strony Firmy przez udostępnienie treści istotnych dla Państwa zainteresowań i regionu geograficznego

c) celów konserwacji i statystyki, na przykład: (i) w celu zdiagnozowania problemów z serwerem Firmy, administrowania strony i skompilowania szerokich zestawień statystycznych, (ii) aktualizacji i konserwacji strony internetowej Firmy,

d) celów rekrutacji, na przykład do (i) oceny Państwa zainteresowania podjęciem pracy i skontaktowania się z Państwem w celu zaproponowania potencjalnego zatrudnienia w DENTSPLY SIRONA, (ii) rozpatrzenia Państwa wniosku zgłoszeniowego, monitorowania statystyk związanych z zatrudnieniem i zagwarantowaniem zgodności z rządowymi wymogami sprawozdawczymi i 

e) celów zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, zasadami regulacyjnymi i etycznymina przykład (i) egzekwowania przestrzegania regulaminu Firmy lub innych praw na podstawie zapisów prawnych, (ii) zapewnienia zgodności z obowiązującym prawodawstwem, regulacjami i wnioskami organów rządowych, (iii) a także zgodności ze standardami branżowymi i polityką Firmy

(f) celów badań i opracowania nowych produktów – Firma może na przykład wykorzystać informacje o Państwa doświadczeniach z wykorzystaniem jej produktów do udoskonalenia tych produktów.

Podstawy prawne przetwarzania danych

3. Prawo UE dotyczące ochrony danych wymaga, aby Firma mała podstawę prawną przed przystąpieniem do przetwarzania jakichkolwiek Państwa danych. Naszą podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w wymienionych powyżej celach może być: (i) wyrażona przez Państwa zgoda, (ii) konieczność wykonania umowy zawartej z Państwem, (iii) przetwarzanie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z zobowiązaniem prawnym lub (iv) przetwarzanie jest częścią uzasadnionych prawnie interesów Firmy w postaci prowadzenia i promowania jej działalności gospodarczej. 

4. W zakresie uregulowanym przez obowiązujące przepisy prawne, mogą Państwo wycofać każdą zgodę udzieloną firmie Dentsply Sirona lub sprzeciwić się w dowolnym momencie ze względu na ważne przyczyny przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W pewnych okolicznościach wycofanie zgody udzielonej DENTSPLY SIRONA na wykorzystanie lub ujawnienie Państwa danych osobowych będzie oznaczało, że nie będą Państwo mogli skorzystać z pewnych produktów lub usług Firmy.

Ujawnienie informacji dotyczących danych osobowych

5. Dentsply Sirona zamierza zachować poufność Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Firma nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie handluje ani nie ujawnia tych danych w żaden inny sposób osobom trzecim poza sytuacjami opisanymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności do celów wyszczególnionych powyżej lub w sposób opisany Państwu w momencie pozyskania danych. Firma może ujawnić Państwa dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi tam, gdzie jest to prawnie dozwolone:

swoim spółkom zależnym, oddziałom lub powiązanym jednostkom biurowym,

w celu zapewnienia zgodności ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, na przykład w sytuacji, gdy Firma jest zobowiązana ujawnić pewne dane osobowe organom podatkowym,

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spójności działań gospodarczych Firmy, w tym jej baz danych I systemów,

zewnętrznym dostawcom usług, dostawcom lub dystrybutorom w celu ułatwienia świadczenia usług kontraktowych lub dostarczenia zakontraktowanych produktów lub w celu świadczenia rozszerzonych usług klientom Firmy i odwiedzającym jej stronę, jak na przykład w przypadku zlecenia na zewnątrz przetwarzania pewnych interaktywnych funkcjonalności strony internetowej, administrowania usługi poczty mailowej, prowadzenia specjalnych promocji i zarządzania programami punktów lojalnościowych,

do celów wspólnych przedsięwzięć, współpracy, finansowania, sprzedaży, fuzji, reorganizacji, zmiany statusu prawnego, rozwiązania spółki i tym podobnych wydarzeń oraz

dowolnym osobom trzecim w przypadku wyrażenia przez Państwa na to zgody.


Środki bezpieczeństwa wykorzystane do celów zapewnienia ochrony danych osobowych

6. DENTSPLY SIRONA podejmie odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środkibezpieczeństwa opracowane w celu zabezpieczenia i ochrony informacji powierzonych przez Państwa Firmie. 

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

7. Firma może ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim, znajdującym się w innym kraju niż kraj, w którym dane zostały zebrane do dalszego przetwarzania w celach wyszczególnionych w akapicie 1 powyżej, szczególnie w przypadku przekazania danych w ramach grupy DENTSPLY SIRONA. W takim przypadku, zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawnych, Firma zapewni Państwu odpowiednią ochronę prawa do prywatności za pomocą środków organizacyjnych, technicznych, kontraktowych i/lub innych środków przewidzianych prawnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może Państwu przysługiwać prawo otrzymania egzemplarza listy zabezpieczeń zastosowanych przez Firmę w celu ochrony Państwa danych osobowych i prawa do zachowania prywatności. Prosimy o kontakt z osobą kontaktową w zakresie ochrony danych w celu uzyskania dalszych informacji w jaki sposób wykonać to uprawnienie.

Przechowywanie danych osobowych
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania Państwa relacji gospodarczych z Firmą oraz przez pewien czas w okresie późniejszym, zgodnie z wymogami odpowiednich lokalnych przepisów prawnych lub tam, gdzie Firma ma uzasadniony i zgodny z prawem powód.

9. DENTSPLY SIRONA zachowa zgłoszenia odrzuconych podczas procesu rekrutacji kandydatów przez rozsądny okres czasu, w którym Firma może skontaktować się z Państwem jeśli pojawi się inne, bardziej odpowiednie stanowisko lub z powodu konieczności zapewnienia zgodności z zobowiązaniami prawnymi Firmy.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

10. Regulacje prawa ochrony danych często przyznają osobom, których dane osobowe dotyczą liczne prawa, w tym prawo uzyskania wglądu, dokonywania poprawek, usuwania, ograniczenia i przeciwstawienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Poszczególnym osobom może również przysługiwać prawo do złożenia skargi do lokalnej instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych jeśli są przekonane, że ich dane osobowe nie są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych. Jeśli chcieliby Państwo wykonać którekolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z biurem ochrony prywatności Dentsply Sirona na adres privacyoffice@dentsplysirona.com. Aby ułatwić Firmie odpowiadanie na takie zgłoszenia bez niepotrzebnej zwłoki, prosimy o wpisanie “Wniosek dotyczący praw do zachowania prywatności” w tytule wiadomości.

11. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mogą w przypadku istnienia odpowiednich rozwiązań w zapisach obowiązujących przepisów prawa wystąpić o udostępnienie im kopii ich przechowywanych danych osobowych. Taki wniosek jest znany jako wniosek o umożliwienie osobie dostępu do danych – w skrócie SAR (Subject Access Request).

12. Jeśli chcieliby Państwo złożyć wniosek SAR, czyli wniosek o kopie Państwa danych osobowych przechowywanych przez Firmę, mogą to Państwo zrobić pisząc do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, której dane kontaktowe zostały podane powyżej. Wniosek SAR powinien być jasno sformułowany, żeby nie pozostawiać wątpliwości co do jego celu. W przypadku wątpliwości mogą Państwo zostać poproszeni o przedstawienie dowodu tożsamości.

13. Odpowiadanie na wniosek SAR może być zajęciem czasochłonnym. Dentsply Sirona będzie w stanie udostępnić Państwu potrzebne informacje szybciej, o ile sformułują Państwo składany wniosek w sposób tak konkretny jak to możliwe, pisząc na przykład - “Proszę o udostępnienie kopii moich danych osobowych, przechowywanych w pliku mojego konta członkowskiego założonego na stronie Firmy” lub, jeśli potrzebują Państwo kopii konkretnego dokumentu, pomocne jest opisanie go w sposób konkretny, podając jego tytuł, datę utworzenia, autora i prawdopodobne miejsce przechowywania. Pozwoli to Firmie zrealizować Państwa wniosek SAR tak szybko jak to możliwe. Jeśli nie zostanie przedstawiona wystarczająca ilość informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o uszczegółowienie wniosku.

Miejsca publiczne

14. Strona może zawierać czaty internetowe, sekcje ofert pracy, tablice ogłoszeń i/lub grupy dyskusyjne dostępne dla użytkowników w różnych okresach czasu. Proszę pamiętać o tym, że o ile nie zostało to określone inaczej, wszelkie informacje ujawnione w tych miejscach stają się wiedzą publiczną i należy zachować ostrożność, podejmując decyzję, czy ujawnić tam swoje dane osobowe. Nie należy korzystać z tych miejsc do umieszczania danych osobowych stron trzecich ani też do omawiania informacji dotyczących konkretnych, rozpoznawalnych pacjentów.

Linki do innych stron

15. Strona firmy może zawierać linki przekierowujące do innych stron internetowych. Dentsply Sirona nie odpowiada za praktyki w zakresie ochrony prywatności na stronach niestowarzyszonych stron trzecich. Aby zapewnić Państwu ochronę prywatności Firma rekomenduje przeglądanie polityki prywatności wszelkich stron, które odwiedzają Państwo korzystając z odnośnika na stronie Firmy.

Aktualizacja oświadczenia o polityce prywatności Firmy

16. Firma rezerwuje sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie zgodnie z własnym uznaniem aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Firma wskaże na poczatku dokumentu datę dokonania ostatniego przeglądu oświadczenia. Wszelkie wprowadzone zmiany będą obowiązywały w trybie natychmiastowym z momentem publikacji i będą miały zastosowanie do każdego późniejszego wejścia na stronę i skorzystania z niej.

Oświadczenie o plikach cookie/śledzeniu zachowań użytkownika

17. W celu zebrania pewnych danych opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności strona Firmy może wykorzystywać pliki cookie.

Plik cookie to niewielki fragment informacji wysyłany do Państwa przeglądarki i przechowywany na twardym dysku Państwa komputera, telefonu lub innego urządzenia. Można ustawić Państwa przeglądarkę tak, aby otrzymywali Państwo powiadomienie w momencie otrzymania pliku cookie. To umożliwia Państwu podjęcie decyzji, czy chcą Państwo go zaakceptować, czy nie, Jednak niektóre z usług i funkcjonalności oferowanych przez stronę Firmy mogą nie działać prawidłowo, jeśli wyłączą Państwo obsługę plików cookie.

Poniżej znajdują się przykłady plików cookie, które mogą zostać wykorzystane na stronie Firmy:

a) Ściśle niezbędne pliki cookie. Te pliki są niezbędne do poruszania się po stronie i korzystania z jej funkcjonalności. Bez nich usługi, z których chcą Państwo korzystać, jak np. zapisanie wniosku zgłoszeniowego o pracę, dodanie produktów do koszyka czy przejście do płatności nie mogą być wykonane.

b) Pliki cookie związane z poprawą wydajności i działaniami analitycznymi. Te pliki zbierają dane o sposobie, w jaki odwiedzający wykorzystują stronę internetową Firmy, w tym z jakiego kraju na nią wchodzą. Pozwalają Firmie rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających i stwierdzić jak poruszają się po stronie podczas korzystania z niej. Wszystkie dane zebrane przez te pliki są zagregowane i nie mają na celu osobistej identyfikacji Państwa jako użytkowników.

c) Funkcjonalne pliki cookie. Są wykorzystywane do rozpoznania Państwa podczas ponownej wizyty na stronie. Pozwalają Firmie spersonalizować udostępniane Państwu treści, powitać Państwa za pomocą ich imion i zapamiętać wybrane przez Państwa wybory (na przykład wybór języka lub regionu).

18. Strona Firmy wykorzystuje również wtyczki społecznościowe lub wideo takie jak te dostarczane przez usługi takie jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn czy YouTube.

Kiedy odwiedzają Państwo część strony Firmy, która zawiera wtyczkę społecznościową, wtyczkę wideo lub inną, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połaczenie z serwerem, z którego pochodzi wtyczka I udostępnia mu informację, że weszli Państwo na powiązaną część strony Firmy. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani do tej usługi, wizyta na stronie może być powiązana z Państwa kontem w tej usłudze. Dlatego, jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, jak na przykład przez kliknięcie “Polub to” lub pozostawienie komentarza, powiązana informacja jest przekazywana z Państwa wyszukiwarki bezpośrednio tym stronom. Państwa interakcja z tymi usługami podlega obowiązującym politykom zachowania prywatności i innym politykom, które można znaleźć na ich stronach.

19. Podczas Państwa wizyty na stronie Firmy, Dentsply Sirona może pozwolić pewnym stronom trzecim (takim jak sieci reklamowe i firmy zajmujące się analizą danych) na zbieranie informacji o Państwa działaniach w sieci podczas odwiedzania różnych stron. Ustawienia Państwa przeglądarki mogą pozwalać na automatyczne wysyłanie sygnału „Nie śledź” do stron i usług internetowych, z których Państwo korzystają. Jednak wśród podmiotów w branży nie ma konsensusu co do rzeczywistego znaczenia tego polecenia w tym kontekście. Podobnie jak wiele innych stron i usług sieciowych strony Firmy nie zmieniają swoich zachowań po otrzymaniu sygnału „Nie śledź” z przglądarki odwiedzającego. Więcej informacji o opcji „Nie śledź” można znaleźć na stronie http://www.allaboutdnt.com.

Zgoda

20. Jeśli będzie to konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, poprosimy Państwa o zgodę na umieszczanie plików cookie na Państwa urządzeniu. Po wyrażeniu takiej zgody prośba o jej udzielenie nie pojawi się nigdy więcej podczas kolejnych wizyt. Jeśli Państwo lub jakiś inny użytkownik Państwa komputera chcą wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili, można to wykonać zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org oraz http://www.youronlinechoices.com/uk /.