ds-abutment-placement ds-anesthetics ds-bone-regeneration ds-cad-cam ds-cerec ds-diagnosis ds-endodontics ds-maging-systems ds-implant-placement ds-implant-planning ds-implants ds-inlab ds-instruments ds-irrigation ds-obturation ds-orthodontics ds-planning-impression ds-polishing ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-retention-protection ds-scaling ds-set-up ds-tooth-preparation ds-implants-category ds-treatment-centers ds-treatment-preparation ds-treatments ds-implants-digital-category all analyse arrow-back arrow-down Slice 1 arrow-right arrow-top-right article Created with Sketch. book broschure Created with Sketch. burger case_study Created with Sketch. check chevron-down arrow-left arrow-right close vorher_nachher comparison construct consulting anwender digital digital-scan xxx-1 ds-cad-cam ds-endodontics ds-imaging-systems ds-implants ds-instruments ds-orthodontics ds-preventive ds-prosthetics ds-restorative ds-treatment-centers exe facebook file filter flyer Created with Sketch. form globe grinder home hotline image Created with Sketch. image-comparison initiative linked-in more-quality minus mirror video Created with Sketch. omnicam other Created with Sketch. oven overlay pdf picture place plan planning planning-2 plus podcast ppt presentation Created with Sketch. press_releases Created with Sketch. PRESS treatment promotion Created with Sketch. Artboard quote-text-german Created with Sketch. quote-english quote-french realistic more-quality restauration 04 robot scan search shop site_references software study Created with Sketch. support text text_piece Created with Sketch. treatment twitter upload Created with Sketch. version Created with Sketch. video Created with Sketch. whitepaper Created with Sketch. wifi youtube zip
Skontaktuj się:

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DENTSPLY SIRONA POLAND

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dentsply Sirona Poland spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem strony internetowej www.dentsplysironaacademy.pl oraz warunki korzystania z tych usług.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Defincje:
  • (a) Serwis Internetowy – należąca do Dentsply Sirona Poland strona internetowa www.dentsplysironaacademy.pl;
  • (b) Usługi – usługi świadczone przez Dentsply Sirona Poland z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, wymienione w ust. 4 poniżej;
  • (c) Dentsply Sirona Poland / Usługodawca – Dentsply Sirona Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Salsy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000098488, NIP: 526-26-16-638  oraz REGON: 017 508 277 . Kapitał zakładowy 50,000.00 zł. W celach kontaktowych Dentsply Sirona Poland posługuje się adresem poczty elektronicznej events@dentsplysirona.com
  • (d) Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu Internetowego i Usług;
  • (e) Materiały – materiały edukacyjne dostępne w Serwisie Internetowym;
  • (f) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu dostępną nieodpłatnie w Serwisie Internetowym pod adresem http://dentsplysironaacademy.pl/regulamin w formie umożliwiającej jego przeczytanie.
 4. Serwis Internetowy jest ogólnie dostępny z wyłączeniem aplikacji wymagających zarejestrowania i przeznaczony jest przede wszystkim dla lekarzy implantologów.
 5. Z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Dentsply Sirona Poland świadczy następujące Usługi:
  • (a) dostęp do podstawowych informacji dotyczących Dentsply Sirona Poland;
  • (b) dostęp do materiałów edukacyjnych;
  • (c) dostęp do informacji o aktualnościach produktowych;
  • (d) dostęp do informacji o konferencjach i szkoleniach dla lekarzy implantologów;

.

 

§ 2. Rejestracja Użytkowników

 1. Dentsply Sirona Poland zastrzega, że dostęp do Usług określonych w § 1 ust. 5 (b) Regulaminu możliwy jest po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się przez Użytkownika.
 2. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie Internetowym. Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest przejście wszystkich etapów rejestracji.
 3. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji użytkownik uzyskuje indywidualne konto dostępu.
 4. Indywidualne konto dostępu umożliwia zapis na wydarzenia organizowane przez Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o. Zapisanie się na wybrane wydarzenie za pomocą serwisu jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za wydarzenie w terminie podanym na otrzymanej przez Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o. fakturze proformie. Po opłaceniu fv proformy wystawiana jest fv VAT. W przypadku rezygnacji z wydarzenia na 14 dni przed planowaną datą wydarzenia wymagana jest 100% wpłaty a zapłacone fv nie podlegają zwrotowi.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • (a) podania dotyczących go danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  • (b) aktualizacji danych podanych w trakcie procesu rejestracji;
  • (c) zachowania w tajemnicy hasła umożliwiającego zalogowanie się w Serwisie Internetowym i nieudostępniania go innym osobom.

 

 

§ 3. Prywatność

Korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności założenie konta Użytkownika związane jest z udostępnianiem Dentsply Sirona Poland przez Użytkownika informacji o Użytkowniku, w tym danych osobowych. Dentsply Sirona Poland uznaje za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i poufności wszelkich takich informacji.

 

§ 4. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego, w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz przeznaczeniem Serwisu Internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • (a) niedostarczania (niezamieszczania) treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa wyłączne jakichkolwiek osób, zwłaszcza praw autorskich, a także dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
  • (b) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); (ii) kilkukrotne rejestrowanie się w Serwisie Internetowym w tym samym czasie; (iii) korzystanie z kont innych osób lub udostępnianie swojego konta innym osobom; (iv) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł, loginów lub danych osobowych innych Użytkowników; (v) podszywanie się pod innego zarejestrowanego Użytkownika; (vi) kopiowanie bazy danych Serwisu Internetowego;
  • (c) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  • (d) korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Dentsply Sirona Poland.
 3. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań, zwłaszcza opisanych w ust. 2 powyżej, Dentsply Sirona Poland może zablokować temu Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego lub zablokować jego konto, a także ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez użytkownika poniesionej szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dentsply Sirona Poland o każdym wiadomym mu przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Internetowego określonych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować swoje konto w Serwisie Internetowym. Wniosek w tym zakresie należy przesłać na adres e-mail events@dentsplysirona.com
 6. Dentsply Sirona Poland prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne i modernizacyjne.
 7. Zamieszczenie odesłań internetowych (linków) do Serwisu Internetowego lub jakiegokolwiek portalu będącego w posiadaniu i obsługiwanego przez Dentsply Sirona Poland wymaga uzyskania uprzedniej zgody Dentsply Sirona Poland.

 

§ 5. Materiały edukacyjne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik ma dostęp do materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej.
 2. Materiały mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie w celach niekomercyjnych.
 3. Materiały dzielą się na materiały przeznaczone do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku oraz na materiały do odczytu jedynie za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub aplikacji. Użytkownik nie może modyfikować ani opracowywać materiałów przeznaczonych do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku. Zapis elektroniczny Materiałów lub ich wydruk może być wykorzystywany jedynie we własnych celach edukacyjnych Użytkownika. Serwis Internetowy będzie wskazywał charakter Materiałów i ich przeznaczenie.

 

§ 6. Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, rozwiązań nawigacyjnych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i video, baz danych i innych utworów prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego) oraz Materiałów należą do Dentsply Sirona Poland lub/i do podmiotów współpracujących z Dentsply Sirona Poland i podlegają ochronie prawnej.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie § 6 ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  • (a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • (b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • (c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • (d) nazw domen internetowych;
  • (e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu Internetowego ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  • (a) Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą korzystać z elementów Serwisu Internetowego (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego) oraz ze wszelkich Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Dentsply Sirona Poland (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
  • (b) poza przypadkami określonymi w Regulaminie, bez wyraźnej zgody Dentsply Sirona Poland (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu Internetowego, jego poszczególnych części oraz Materiałów czy treści prezentowanych w Serwisie Internetowym:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
 4. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej.
 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności Materiały i inne utwory) udostępniane w ramach Serwisu Internetowego w szerszym zakresie niż wskazany w powyższych punktach Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna uprzednio skontaktować się z Dentsply Sirona Poland i uzyskać stosowną pisemną zgodę.
 6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Dentsply Sirona Poland, Materiałów i ich treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Dentsply Sirona Poland lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu Internetowego, w tym treści o charakterze reklamowym.
 7. Dentsply Sirona Poland udziela bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na korzystnie przez Użytkowników z Materiałów w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celów Serwisu Internetowego, w tym do dokonania przez Użytkownika cyfrowej kopii Materiałów drukowalnych oraz do reprodukcji Materiałów drukowalnych w druku, w ilości jednego wydruku na dany Materiał drukowalny. Materiały niedrukowalne mogą być jedynie wyświetlane przez Użytkownika z pośrednictwem Portalu – Użytkownik nie nabywa praw do pobierania plików Materiałów, zapisu ich cyfrowych kopii czy druku w całości lub w części.
 8. Licencja udzielona w powyższym punkcie nie może być przeniesiona przez Użytkownika (zakaz udzielania sublicencji), może być w każdym czasie zmieniona lub cofnięta przez Dentsply Sirona Poland bez podania przyczyny. Ewentualne zmiany licencji będą wskazane w nowej wersji niniejszego dokumentu.

 

§ 7. Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności wówczas, gdy nie akceptuje treści Regulaminu.
 2. Usługodawca może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego poprzez zablokowanie jego konta, jak również może ograniczyć dostęp użytkownika do Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  • (a) poda w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • (b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • (c) naruszy zasady określone w § 4 Regulaminu;
  • (d) dopuści się innych nagannych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzących w dobre imię Dentsply Sirona Poland. 

 

 

§ 8. Procedura reklamacyjna

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą być przekazywane Dentsply Sirona Poland e-mailowo, telefonicznie lub listownie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dentsply Sirona Poland w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Dentsply Sirona Poland. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Dentsply Sirona Poland w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie.

 

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Dentsply Sirona Poland dostarcza Serwis Internetowy w stanie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji i zapewnień co do przydatności do jakiegokolwiek celu, a także wyłączając swoją odpowiedzialność za jego wady oraz szkody nim spowodowane, w tym utracone korzyści, aż do granic winy umyślnej. Postanowienie to nie dotyczy osób fizycznych korzystających z Serwisu Internetowego jako konsumenci, to jest bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Dentsply Sirona Poland nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu Internetowego (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Dentsply Sirona Poland zastrzega, że możliwe są przerwy lub zakłócenia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • (a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • (b) przyczynami niezależnymi od Dentsply Sirona Poland (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 3. Dentsply Sirona Poland dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie Internetowym były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Dentsply Sirona Poland nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki. Dlatego zastrzegamy, że Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie Internetowym oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Dentsply Sirona Poland.
 4. W Serwisie Internetowym mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Dentsply Sirona Poland. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym, Dentsply Sirona Poland oświadcza, że:
  • (a) Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Dentsply Sirona Poland, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • (b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Dentsply Sirona Poland; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
 5. Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych ewentualnie w Serwisie Internetowym oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie Internetowym przez inne osoby niż Dentsply Sirona Poland.
 6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym przez Dentsply Sirona Poland nieodpłatnie, Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 7. Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej lub Użytkowników). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 8. Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 9. Dentsply Sirona Poland nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Dentsply Sirona Poland.

 

§ 10. Zmiany Regulaminu

 1. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez podania przyczyny o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Zmiana Regulaminu może wyniknąć w szczególności ze zmiany zakresu świadczonych usług, zmiany prawa, pojawienia się niepożądanych zachowań wśród Użytkowników lub konieczności wypracowania nowych zasad w celu rozwiązania stwierdzonych problemów.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień. Regulamin interpretuje się wówczas tak, aby swoim dozwolonym brzmieniem jak najbardziej odpowiadał pierwotnej wersji.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub Serwisu Internetowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: events@dentsplysirona.com.